CHỨNG THƯ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỨ BÁT TRÀNG

Các sản phẩm của Sứ Bát Tràng dòng men lam, men kem, men tuyết đều đạt yêu cầu so với quy định của QCVN 12-4:2015/BYT về an toàn vệ sinh đối với dụng cụ làm bằng gốm sứ và tráng men tiếp súc trực tiếp với thực phẩm: Không phát hiện Chì (Pb) và Cadmi (Cd).

  • Giấy chứng nhận các sản phẩm men kem

Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men kem của thương hiệu Sứ Bát Tràng
Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men kem của thương hiệu Sứ Bát Tràng
  • Giấy chứng nhận các sản phẩm men lam

Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men lam của thương hiệu Sứ Bát Tràng
Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men lam của thương hiệu Sứ Bát Tràng
  • Giấy chứng nhận các sản phẩm men tuyết

Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men tuyết của thương hiệu Sứ Bát Tràng
Chứng thư giám định vệ sinh an toàn bộ bát đĩa men tuyết của thương hiệu Sứ Bát Tràng